รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.สิริรัตน์ วาวแวว สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ sirirat827@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงบูรณาการ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการทำงานสำหรับพนักงานนวดแผนไทย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น 3 ภาษา สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้า (สายวัฒนธรรม) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 สื่อแอนิเมชั่นสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ฉบับภาษาจีน 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การสร้างสื่อแอนิเมชั่น ลำปางเมืองต้องห้ามพลาด เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา ฉบับภาษาจีน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก์ด้านการใช้ภาษาจีนในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 วัดกู่คำ : ประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการปกครอง 2565 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงบูรณาการ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณนา แบบเร่งด่วนภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
4 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวิถีวัฒนธรรมชุมชน : กรณีศึกษาวัดช้างเผือก ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
5 การพัฒนาแอพพลิเคชั่น 3 ภาษา สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้า (สายวัฒนธรรม) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
6 การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการทำงานสำหรับพนักงานนวดแผนไทย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การเพิ่มศักยภาพทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับสารถีรถม้า จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
8 สื่อแอนิเมชั่นสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ฉบับภาษาจีน 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การสร้างสื่อแอนิเมชั่น ลำปางเมืองต้องห้ามพลาด เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา ฉบับภาษาจีน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก์ด้านการใช้ภาษาจีนในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 สื่อแอนิเมชั่นสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ฉบับภาษาจีน 2563 หัวหน้า
2 การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก์ด้านการใช้ภาษาจีนในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้า
3 การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการทำงานสำหรับพนักงานนวดแผนไทย 2564 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 เล่น เขียน เรียน กิน ศิลปวัฒนธรรมจีน - ไทย 2560 หัวหน้า