รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.เจษฎา ทองสุข สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ jessada@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์บนจานเซรามิค ผ่านแนวความคิดลวดลายธรรมชาติ พื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาและ การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบแจกันและงานจิตรกรรมตกแต่งเซรามิค เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มประเภทงานตกแต่ง ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การออกแบบและสร้างสรรค์รูปลอกสติ๊กเกอร์ในผลงานเครื่องปั้นดินเผา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านแนวความคิด วัฒนธรรมลำปาง นครแห่งความสุข ชุมชนบ้านเกาะคา จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ โรงงานเซรามิคขนาดเล็ก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบเครื่องประดับ ผ่านแนวความคิด ลวดลายลูกไม้ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การออกแบบและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโรงงานขนาดเล็ก : จากกลุ่มตัวอย่างชุมชนบ้านเกาะคา จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาด้วยดินพื้นบ้านบ้านม่อนเขาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เรื่อง ปมแห่งแสง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2566 นักวิจัยร่วม
2 การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม 2566 นักวิจัยร่วม
3 แผนงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 โครงการย่อยที่ ๒ การฟื้นฟูและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าซิ่นตีนจกสกุลช่างลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 การสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์บนจานเซรามิค ผ่านแนวความคิดลวดลายธรรมชาติ พื้นที่ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 แนวทางการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของประชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2563 นักวิจัยร่วม
7 การพัฒนาและ การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบแจกันและงานจิตรกรรมตกแต่งเซรามิค เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มประเภทงานตกแต่ง ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การยกระดับกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
9 การออกแบบและสร้างสรรค์รูปลอกสติ๊กเกอร์ในผลงานเครื่องปั้นดินเผา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านแนวความคิด วัฒนธรรมลำปาง นครแห่งความสุข ชุมชนบ้านเกาะคา จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพ โรงงานเซรามิคขนาดเล็ก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบเครื่องประดับ ผ่านแนวความคิด ลวดลายลูกไม้ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การพัฒนาผลิตภัณฑผ้าถักโครเชต์เชิงพาณิชย์ โดยใช้นวัตกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปางในการพัฒนาโคมไฟเซรามิค 2560 นักวิจัยร่วม
13 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเซรามิก ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ โอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจการขนาดย่อม ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกในจังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
14 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ 2560 นักวิจัยร่วม
15 การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเซรามิก ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ โอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจการขนาดย่อม ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกในจังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
16 การออกแบบและสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
17 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโรงงานขนาดเล็ก : จากกลุ่มตัวอย่างชุมชนบ้านเกาะคา จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
18 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาด้วยดินพื้นบ้านบ้านม่อนเขาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เรื่อง ปมแห่งแสง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ผลงานสร้างสรรค์ เครื่องปั้นดินเผา เครื่อง จักร คน การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 0 หัวหน้า
2 ผลงานสร้างสรรค์ Happiness and time ผลงานจากโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม 0 หัวหน้า
3 การศึกษางานสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
4 การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับเครื่องปั้นดินเผา ผ่านแนวความคิด ลวดลายลูกไม้ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. 0 หัวหน้า
5 ผลงานสร้างสรรค์ ชุด สาวดอย 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน