รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.วารินทร์ วงษ์วรรณ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ wwongwan@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาความชื้นในดินในป่าธรรมชาติจากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 หลายช่วงเวลา กรณีศึกษา: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพประชาชนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของครั่งในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๑ : การพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองด้านการจัดการภัยพิบัติ: กรณีศึกษาบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 กลไกการขับเคลื่อนเพื่อการเติบโนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
2 การศึกษาความชื้นในดินในป่าธรรมชาติจากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 หลายช่วงเวลา กรณีศึกษา: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การยกระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา 2564 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพประชาชนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ: กลไกการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลำพูน 2563 นักวิจัยร่วม
6 การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของครั่งในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๑ : การพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม ในเขตเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมของบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
9 ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองด้านการจัดการภัยพิบัติ: กรณีศึกษาบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพประชาชนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 2564 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูล GIS ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2559 หัวหน้า