รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ทยากร สุวรรณภูมิ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Tayakorn@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนานักศึกษาเครื่องเอกกีตาร์ป๊อบปูล่าร์เรื่องการอิมโพรไวส์เซชั่นโดยใช้บทเพลง สมัยนิยม 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การเสริมสร้างเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของผู้สูงอายุ 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การสร้างสรรค์บทเพลงแจ๊สสำหรับวงทริโอ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การสร้างวงดนตรีแจ๊ส : กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนานักศึกษาเครื่องเอกกีตาร์ป๊อบปูล่าร์เรื่องการอิมโพรไวส์เซชั่นโดยใช้บทเพลง สมัยนิยม 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การเสริมสร้างเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของผู้สูงอายุ 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การสร้างสรรค์บทเพลงแจ๊สสำหรับวงทริโอ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การสร้างวงดนตรีแจ๊ส : กรณีศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ผลกระทบโควิด 19 ต่ออาชีพนักดนตรีกลางคืนในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง 2564 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน