รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ armlad@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 2 : การทดสอบประสิทธิภาพและการใช้งานน้ำหมักชีวภาพในภาคสนามร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่บ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การยกระดับคุณภาพชีวิตและการเกษตรปลอดภัยแบบยั่งยืนในชุมชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเน่าของผลดีปลี ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การใช้ประโยชน์จากราปฏิปักษ์(Trichoderma spp.) เพื่อยับยั้งโรคใบไหม้ข้าวในแปลงข้าวอินทรีย์ ต. ชมพู อ. เมือง จ. ลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การคัดแยกยีน HIP57 จากแบคทีเรีย Xenorhabdus nematophila ที่อาศัยในไส้เดือนฝอย สายพันธุ์ไทย 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีกิจกรรมเด่นในการย่อยสลายซังข้าวโพด 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 2 กลไกการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการอาชีพในชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการย่อยที่ 2 : การทดสอบประสิทธิภาพและการใช้งานน้ำหมักชีวภาพในภาคสนามร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่บ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการป้องกันและรองรับโรคอุบัติใหม่ในมิติเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 แผนงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาน้ำหมักชีวภาพเพื่อเกษตรปลอดภัยสำหรับชุมชนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 แนวทางการยกระดับการแปรรูปจากถ่านไม้ไผ่และถ่านเมล็ดกาแฟ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
6 การยกระดับคุณภาพชีวิตและการเกษตรปลอดภัยแบบยั่งยืนในชุมชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
7 การควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเน่าของผลดีปลี ต. น้ำโจ้ อ. แม่ทะ จ. ลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาแม่น้ำวังช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
9 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์ม ZnO/TiO2 ด้วยวิธีการสปาร์คสำหรับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและการยับยั้งเชื้ออิโคไล 2563 นักวิจัยร่วม
10 การใช้ประโยชน์จากราปฏิปักษ์(Trichoderma spp.) เพื่อยับยั้งโรคใบไหม้ข้าวในแปลงข้าวอินทรีย์ ต. ชมพู อ. เมือง จ. ลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 การคัดแยกยีน HIP57 จากแบคทีเรีย Xenorhabdus nematophila ที่อาศัยในไส้เดือนฝอย สายพันธุ์ไทย 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีกิจกรรมเด่นในการย่อยสลายซังข้าวโพด 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ราปนเปื้อนกระเทียมตัดแต่งในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
2 Isolation of bacteria contaminated in plant tissue cultures and theirs effect on mungbean (Vigna radiata) growth 0 ผู้ร่วม
3 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวเหนียวดำในจังหวัดลำปาง โดยใช้เทคนิค RAPD 0 หัวหน้า
4 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวเหนียวดำในจังหวัดลำปาง โดยใช้เทคนิค RAPD 0 หัวหน้า
5 การใช้ Cobalt chloride และน้ำตาลซูโครสเพื่อยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบที่ผ่านการดัดแปลงสี 0 ผู้ร่วม
6 การประยุกต์ใช้ระบบการปลูกถั่วเหลืองฝักสดแซมในไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน