รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ปัทมา อภิชัย สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ pattama.apic@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชุดโครงการ :การยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง 2566 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการป้องกันและรองรับโรคอุบัติใหม่ในมิติเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 แนวทางการยกระดับการแปรรูปจากถ่านไม้ไผ่และถ่านเมล็ดกาแฟ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ผลของการชุบแข็งและการอบคืนตัวต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้า AISI 5160 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์ม ZnO/TiO2 ด้วยวิธีการสปาร์คสำหรับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและการยับยั้งเชื้ออิโคไล 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การสร้างเสริมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 ผลของอุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการชุบแข็งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กแหนบที่ใช้ตีมีดที่หมู่บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การเปรียบเทียบผลของการชุบแข็งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของมีดที่หมู่บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 ผลของการปรับสภาพทางความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าเครื่องมืองานร้อน เกรด AISI H13 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 ผลของอัตราการปั่นกวนของการชุบแข็งในน้ำต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าคาร์บอน เกรด AISI 1080 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของCH3NH3SnI3 และ CH3NH3CsSnI3 บน ZnO สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์โรฟสไกป์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชุดโครงการ :การยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง 2566 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การจัดการห่วงโซ่คุณค่า สู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน เชิงสร้างสรรค์เพื่อการพาณิชย์ ของวิสาหกิจชุมชน ดอยหลวงดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 โครงการย่อยที่ 2 กลไกการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการอาชีพในชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ 2566 นักวิจัยร่วม
4 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้แนวคิดลำปางแบรนด์ 2566 นักวิจัยร่วม
5 โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการป้องกันและรองรับโรคอุบัติใหม่ในมิติเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
6 โครงการย่อยที่ 1 : การศึกษาคุณภาพแม่น้ำวัง ในเขตพื้นที่ เมืองลำปาง จ.ลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
7 แผนงานวิจัย เรื่อง ระบบการจัดการตนเองของชุมชนท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนาศักยภาพและการรองรับการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ภายใต้รูปแบบปกติใหม่ (New Normal) 2565 นักวิจัยร่วม
8 กระบวนการและผลของการพัฒนาแกนนำเพื่อส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายของชุมชนโดยใช้ศิลปวัฒนธรรมไทลื้อเป็นฐาน ในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
9 แนวทางการยกระดับการแปรรูปจากถ่านไม้ไผ่และถ่านเมล็ดกาแฟ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์โดยกระบวนการกลุ่มและการแปรรูปด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
11 ผลของการชุบแข็งและการอบคืนตัวต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของเหล็กกล้า AISI 5160 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์ม ZnO/TiO2 ด้วยวิธีการสปาร์คสำหรับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและการยับยั้งเชื้ออิโคไล 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การสร้างเสริมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน 2562 นักวิจัยร่วม
15 นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่และ ผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
16 ผลของอุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการชุบแข็งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กแหนบที่ใช้ตีมีดที่หมู่บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
17 การเปรียบเทียบผลของการชุบแข็งต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของมีดที่หมู่บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
18 การพัฒนาระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบน็อคดาวน์สำหรับตะเกียบไม้ไผ่ 2560 นักวิจัยร่วม
19 ผลของการปรับสภาพทางความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าเครื่องมืองานร้อน เกรด AISI H13 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
20 ผลของอัตราการปั่นกวนของการชุบแข็งในน้ำต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าคาร์บอน เกรด AISI 1080 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
21 เชื้อเพลิงอัดแท่งจากการผลิตร่วมของถ่านซังข้าวโพดกับถ่านหินลิกไนต์เหลือทิ้งคุณภาพต่ำ 2559 นักวิจัยร่วม
22 การสังเคราะห์และหาลักษณะเฉพาะของCH3NH3SnI3 และ CH3NH3CsSnI3 บน ZnO สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์โรฟสไกป์ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน