รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ phimphaka@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ : ต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพให้เกิดความยั่งยืนเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและเข้าถึงได้ง่าย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การส่งเริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์วิจัยชุมชนตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและแหล่งพลังงานทดแทนของชุมชน: ศักยภาพของเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อการลดรายจ่ายของชุมชนใน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การจัดการน้ำเสียในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลวัวด้วยระบบหมักไร้อากาศ 2 ขั้นตอน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ณ สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลนครลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ : ต้นแบบการผลิตก๊าซชีวภาพให้เกิดความยั่งยืนเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและเข้าถึงได้ง่าย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การส่งเริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์วิจัยชุมชนตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและแหล่งพลังงานทดแทนของชุมชน: ศักยภาพของเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อการลดรายจ่ายของชุมชนใน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 กระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม 5 พลังประสานเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของชุมชน ในอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
6 การจัดการน้ำเสียในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
8 การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
9 การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลวัวด้วยระบบหมักไร้อากาศ 2 ขั้นตอน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การคัดเลือกและผลิตจุลินทรีย์ไม่ใช้ออกซิเจนแบบเม็ดเพื่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตข้าวแต๋นในพื้นที่จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
11 โครงการ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
12 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน ณ สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลนครลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีส่วนร่วมสู่การบริหารจัดการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2558 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน