รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ phansuang@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากส่วนลำต้นของแดงสะแง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ จากทุกส่วนของมะขามกวัก 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ ของส่วนราก กิ่งและลำต้นของทุเรียนดง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากส่วนลำต้นของแดงสะแง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากส่วนรากของต้นดู่ทุ่ง 2565 นักวิจัยร่วม
3 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ จากทุกส่วนของมะขามกวัก 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ ของส่วนราก กิ่งและลำต้นของทุเรียนดง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนใบ กิ่ง และลำต้นของพลับ 2564 นักวิจัยร่วม
6 สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของส่วนใบ กิ่ง และรากของพลับเล็บมือนาง 2564 นักวิจัยร่วม
7 แนวทางการพัฒนารูปแบบและลักษณะของชุดลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดสำหรับโรงงานผลิตข้าวแต๋นในจังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
8 การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่น เพื่อทดแทนน้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
9 การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทยบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ 2559 นักวิจัยร่วม
10 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากกิ่งต้นฝ่ายน้ำ 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน