รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ปวีณา งามประภาสม สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ paweena@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 แนวทางการพัฒนาการจัดสวัดิการชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผัก สมุนไพรและผลไม้ บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 กลยุทธ์ด้านการจัดการโฮมสเตย์ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การปรับตัวในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมาะหลวง ตำบลเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สู่การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ : การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนเสริมงามวิทยา อำเภอ เสริมงาม จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นเมืองภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การศึกษาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 แนวทางการพัฒนาการจัดสวัดิการชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผัก สมุนไพรและผลไม้ บ้านป่าป๋วย ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 กลยุทธ์ด้านการจัดการโฮมสเตย์ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การปรับตัวในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมาะหลวง ตำบลเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สู่การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาผู้ประกอบการเซรามิกระดับครัวเรือนด้วยอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
5 แนวทางการพัฒนาและลักษณะเฉพาะของเคลือบผลึกอุณหภูมิปานกลาง สำหรับโรงงานเซรามิก จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
6 โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ : การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนเสริมงามวิทยา อำเภอ เสริมงาม จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การศึกษาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นเมืองภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์บ้านจำปุยอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
10 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้ำโดยทุนทางสังคม 2559 หัวหน้า
2 การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้ำโดยทุนทางสังคม 2559 หัวหน้า
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา การจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง. 2559 หัวหน้า
4 กลยุทธ์ด้านการจัดการโฮมสเตย์ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้า
5 การปรับตัวในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเมาะหลวงตำบลเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สู่การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ 2565 หัวหน้า
6 การศึกษาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน