รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ปวีณา งามประภาสม สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ paweena@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 กลยุทธ์ด้านการจัดการโฮมสเตย์ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การปรับตัวในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมาะหลวง ตำบลเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สู่การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ : การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนเสริมงามวิทยา อำเภอ เสริมงาม จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นเมืองภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การศึกษาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 กลยุทธ์ด้านการจัดการโฮมสเตย์ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การปรับตัวในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านเมาะหลวง ตำบลเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สู่การท่องเที่ยวชุมชนวิถีใหม่ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 แนวทางการพัฒนาและลักษณะเฉพาะของเคลือบผลึกอุณหภูมิปานกลาง สำหรับโรงงานเซรามิก จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๔ : การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของเยาวชน กรณีศึกษาโรงเรียนเสริมงามวิทยา อำเภอ เสริมงาม จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การศึกษาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารพื้นเมืองภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์บ้านจำปุยอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
8 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้ำโดยทุนทางสังคม 2559 หัวหน้า
2 การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้ำโดยทุนทางสังคม 2559 หัวหน้า
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา การจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง. 2559 หัวหน้า
4 การศึกษาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนสำหรับผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน