รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.พิกุล แสงงาม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ pikun_s@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายผู้ผลิตครั่งครบวงจร 2565 นักวิจัยร่วม
2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่และทุนชุมชน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 2565 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจัดการข้อมูลชุมชน ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
4 ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการสานฝันปั้นนักไอที 2561 หัวหน้า
2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการงานบริการวิชาการ 2559 หัวหน้า
3 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการงานบริการวิชาการ 2559 หัวหน้า