รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.พิบูลย์ ชยโอว์สกุล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ mcoral@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การออกแบบเครื่องมือและรูปแบบสำหรับการลดปริมาณซังตอจากข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมที่ความเร็วต่ำ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การศึกษาและออกแบบกังหันผลิตไฟฟ้าพลังงานลม สำหรับวัดพระธาตุดอยม่วงคำ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 1 โปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 2566 นักวิจัยร่วม
2 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบเครื่องสับย่อยขยะกิ่งไม้เอนกประสงค์ ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาดาราศาสตร์ตามกรอบ TPACK Model ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2566 นักวิจัยร่วม
4 การประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การเพิ่มสมรรถนะเกษตรกรไทยปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนวอแก้ว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
6 การเสริมสร้างธรรมนุญสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
7 บทบาทและการปฏิบัติงานด้านสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
8 การออกแบบเครื่องมือและรูปแบบสำหรับการลดปริมาณซังตอจากข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 แนวทางการขยายผลเกษตรอินทรีย์สู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
10 การบริหารจัดการหนี้สินชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
11 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๖ : นโยบายเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความเข้มแข็งทางสุขภาพ ผ่านการประยุกต์ศิลปะการแสดงและการต่อสู้ล้านนาของกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 2560 นักวิจัยร่วม
12 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๔ : กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
13 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
14 รูปแบบการแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 2560 นักวิจัยร่วม
15 การสำรวจท้องฟ้าโดยใช้กล้อง DSLR ร่วมกับกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก 2560 นักวิจัยร่วม
16 การศึกษาเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมที่ความเร็วต่ำ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
17 การศึกษาและออกแบบกังหันผลิตไฟฟ้าพลังงานลม สำหรับวัดพระธาตุดอยม่วงคำ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
18 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานน้ำขนาดจิ๋ว 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การบริหารจัดการน้ำเสียในชุมชนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 2565 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน 2561 หัวหน้า
2 โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน 2560 หัวหน้า
3 การเรียนการสอนที่บูรณาการงานบริการวิชาการของสาขาฟิสิกส์ 2559 หัวหน้า