รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.ดร.ชุติกานต์ รักธรรม สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ tang@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การเปรียบเทียบความเที่ยงตรงของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับข้อสอบภาษาอังกฤษ CambridgePreliminary English Test (PET) 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การเปรียบเทียบความเที่ยงตรงของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NET ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับข้อสอบภาษาอังกฤษ CambridgePreliminary English Test (PET) 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 - 0 หัวหน้า
2 Teachers Preparedness For Emergency Remote Education During the COVID-19 Pandemic: A case Study from a provincial Thai University. 0 หัวหน้า
3 Thai University Students Perceptions of Online Education after Extended Period of Emergency Remote Education 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน