รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ paijit@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ระบบทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาด้วยหลักการ Machine Learning 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของการสอนของคณาจารย์ด้วยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลด้านวิชาการแบบหลายมิติ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ระบบเผยแพร่กฤตภาคข่าวออนไลน์จังหวัดลำปางเพื่อสนับสนุนชุมชนแหล่งการเรียนรู้ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ผลของตัวแบบในการระบุดัชนีที่ส่งผลต่อความสามารถในการชำระสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อลดอัตราการเกิดหนี้สูญด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 2 การยกระดับศักยภาพทางการธุรกิจของรถพุ่มพวงด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 2566 นักวิจัยร่วม
2 ระบบทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาด้วยหลักการ Machine Learning 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพยากรณ์แนวโน้มด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิควิธีการทำเหมืองข้อมูล 2561 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของการสอนของคณาจารย์ด้วยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลด้านวิชาการแบบหลายมิติ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ระบบเผยแพร่กฤตภาคข่าวออนไลน์จังหวัดลำปางเพื่อสนับสนุนชุมชนแหล่งการเรียนรู้ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 ผลของตัวแบบในการระบุดัชนีที่ส่งผลต่อความสามารถในการชำระสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อลดอัตราการเกิดหนี้สูญด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ทดสอบ 2556 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับตำบลและระดับอำเภอสู่มืออาชีพ จังหวัดอำนาจเจริญ (Change to PRO) (ระยะที่3) 2561 หัวหน้า