รายงานข้อมูลนักวิจัย
นายสมบัติ คำมูลแก้ว สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ sombat123@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การใช้ความคิดรวบยอดในการสอนภาษาร่วมกับการป้อนกลับ เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการป้อนกลับในการเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการอ่านสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การใช้การเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพูนความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การใช้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบกว้างเพื่อเพิ่มพูนความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษของครูผ่านแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง อำเภอวังเหนือและอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การใช้ความคิดรวบยอดในการสอนภาษาร่วมกับการป้อนกลับ เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับการป้อนกลับในการเรียนออนไลน์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถการอ่านสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การใช้การเรียนแบบมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มพูนความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การใช้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบกว้างเพื่อเพิ่มพูนความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านการสอนอ่านภาษาอังกฤษของครูผ่านแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง อำเภอวังเหนือและอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน