รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ณรงค์ เครือกันทา สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุสาหกรรม วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ knarong@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 แผนงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลคุณภาพแม่น้ำวัง ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 ระบบแสดงข้อมูลสำหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สายในโรงอบแห้ง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาแนวทางการวัดค่าความชื้นข้าวเปลือกแบบไร้สาย กรณีศึกษา ชมรมผู้ปลูกข้าว บ้านป่าตัน ต.แม่ทะ จ.ลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาอุปกรณ์เตือนภัยกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต:กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัวร่วมกับเครือข่ายอินเตอร์เนต :กรณีศึกษา บ้านห้วยมง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 แผนงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลคุณภาพแม่น้ำวัง ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การพัฒนากระบวนการตัดและระบบลำเลียงอิฐมอญ โดยใช้ระบบอัตโนมัติของวิสาหกิจชุมชนผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
3 ระบบแสดงข้อมูลสำหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สายในโรงอบแห้ง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การศึกษาแนวทางการวัดค่าความชื้นข้าวเปลือกแบบไร้สาย กรณีศึกษา ชมรมผู้ปลูกข้าว บ้านป่าตัน ต.แม่ทะ จ.ลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาอุปกรณ์เตือนภัยกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต:กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การพัฒนาระบบแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงหลายอินพุตด้วยวิธีควบคุมกำลังไฟฟ้าสูงสุด สำหรับรวมแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนต้นแบบ กรณีศึกษา: อาศรมพลังงานบ้านห้วยมง 2559 นักวิจัยร่วม
7 การพัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัวร่วมกับเครือข่ายอินเตอร์เนต :กรณีศึกษา บ้านห้วยมง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ กรณีศึกษา บ้านห้วยมง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน