รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.วิเชิด ทวีกุล สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ wicherd@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสร้างความหมายเกี่ยวกับความยากจนของชนบทโดยชนชั้นนำไทยผ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์ในทศวรรษ 2500-2510 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 สัมฤทธิผลในการนำนโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การสร้างประวัติศาสตร์ลำปางโดยปัญญาชนท้องถิ่น 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสร้างความหมายเกี่ยวกับความยากจนของชนบทโดยชนชั้นนำไทยผ่านประวัติศาสตร์นิพนธ์ในทศวรรษ 2500-2510 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 สัมฤทธิผลในการนำนโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การสร้างประวัติศาสตร์ลำปางโดยปัญญาชนท้องถิ่น 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลำปางยุคจารีตถึงยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 2559 หัวหน้า
2 ว่าด้วยความ (ไม่) รู้ และโครงสร้างแห่งความ (ไม่) รู้เกี่ยวกับชนบทภาคเหนือ กรณีศึกษาประวัติศาสตร์นิพนธ์ชนบทของเชียงใหม่ 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน