รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ chitlada2000@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดและการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในประเทศไทย 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 อิทธิพลของการพัฒนาทุนมนุษย์ต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในเมืองรอง เขตภาคเหนือตอนบน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 กลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจเซรามิค จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนระดับ 5 ดาว จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดและการตลาดดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในประเทศไทย 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 อิทธิพลคั่นกลางของเครือข่ายธุรกิจและการปรับตัวที่มีต่อความเป็นผู้ประกอบการไปสู่ประสิทธิภาพของผู้ประกอบการโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA EXTRA PLUS เพื่อการบริการระดับสากลในประเทศไทย 2566 นักวิจัยร่วม
3 อิทธิพลของการพัฒนาทุนมนุษย์ต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในเมืองรอง เขตภาคเหนือตอนบน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 กลไกการจัดการชุมชนเพื่อการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
5 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการประกอบธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 กลยุทธ์การปรับตัวต่อการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจเซรามิค จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนระดับ 5 ดาว จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ผลงานที่ผ่านการประเมินเพื่อกต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (รศ.) 2566 หัวหน้า
2 การพัฒนาบุคลิกภาพทางธุรกิจ 2566 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน