รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ chaowoot.s@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 1 : การศึกษาคุณภาพแม่น้ำวัง ในเขตพื้นที่ เมืองลำปาง จ.ลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยที่ปนเปื้อนโลหะหนักด้วยวิธีทางชีวภาพ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชุดโครงการ :การยกระดับคุณภาพชีวิตและศักยภาพการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการย่อยที่ 1 : การศึกษาคุณภาพแม่น้ำวัง ในเขตพื้นที่ เมืองลำปาง จ.ลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาระบบ บำบัดน้ำเสียสำหรับสถานประกอบการ ประเภทร้านอาหาร ในพื้นที่ริมแม่น้ำวัง อ.เมือง จ.ลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 แผนงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลคุณภาพแม่น้ำวัง ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 แนวทางการยกระดับการแปรรูปจากถ่านไม้ไผ่และถ่านเมล็ดกาแฟ ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
6 โครงการย่อยที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตเซรามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มศักยภาพเตาเผาของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
7 การบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยที่ปนเปื้อนโลหะหนักด้วยวิธีทางชีวภาพ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2566 ผู้ร่วม
2 การปนเปื้อนโลหะหนักในดิน น้ำ บริเวณพื้นที่ที่ทิ้งขยะมูลฝอยและการดูดซับตะกั่ว แคดเมียม จากน้ำชะขยะด้วยเปลือกมันสำปะหลัง 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2559 หัวหน้า
2 โครงการบริการความรู้การจัดการขยะชุมชน 2559 หัวหน้า