รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางชุติมา คำบุญชู สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การวิเคราะห์พลังปัญญาจากงานเขียนสารคดีของ ธีรภาพ โลหิตกุล เพื่อใช้สำหรับพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีผลงานวิจัยจากชุมชนและ เผยแพร่สู่สาธารณชน 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการ ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การวิเคราะห์พลังปัญญาจากงานเขียนสารคดีของ ธีรภาพ โลหิตกุล เพื่อใช้สำหรับพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีผลงานวิจัยจากชุมชนและ เผยแพร่สู่สาธารณชน 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน