รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ถิรนันท์ สอนแก้ว สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Thiranan@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนกับปริมาณราและแบคทีเรียในอากาศในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การกระจายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการจราจรในพื้นที่เขตเมือง: กรณีศึกษาเขตเมืองลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2560 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาการปล่อยและการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อเข้าสู่สังคมมหาวิทยาลัยสีเขียว 2566 นักวิจัยร่วม
2 การศึกษาลักษณะของบรรยากาศโลกเหนือหอดูดาวในประเทศไทย (ต่อเนื่อง 3 ปี) 2566 นักวิจัยร่วม
3 การศึกษาวิจัยชั้นแนวหน้าในเชิงฟิสิกส์และเคมีบรรยายกาศและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย 2566 นักวิจัยร่วม
4 ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาดาราศาสตร์ตามกรอบ TPACK Model ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2566 นักวิจัยร่วม
5 การศึกษาลักษณะของบรรยากาศโลกเหนือหอดูดาวในประเทศไทย (ต่อเนื่อง 3 ปี) 2565 นักวิจัยร่วม
6 การศึกษาลักษณะของบรรยากาศโลกเหนือหอดูดาวในประเทศไทย (ต่อเนื่อง 3 ปี) 2564 นักวิจัยร่วม
7 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนกับปริมาณราและแบคทีเรียในอากาศในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
8 การวัดค่าสัมประสิทธิ์การลดลงของแสงดาวจากชั้นบรรยากาศของโลกด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก 2563 นักวิจัยร่วม
9 การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2560 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
10 การกระจายของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการจราจรในพื้นที่เขตเมือง: กรณีศึกษาเขตเมืองลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 Non-chemistry coupled PM10 modeling in ChiangMai City,Northern Thailand; A fast operational approach for aerosol forecasts 0 หัวหน้า
2 Determining relationships and mechanisms between tropospheric ozone column concentrations and tropical biomass burning in Thailand and its surrounding regions 0 หัวหน้า
3 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจำแนกประเภทกลุ่มเมฆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบรวมกลุ่ม 0 หัวหน้า
4 Finding the Optimum Microphysics and Convective Parameterization Schemes for the WRF Model for LPRU, Thailand 0 หัวหน้า
5 Finding the Optimum Resolution, and Microphysics and Cumulus Parameterization Scheme Combinations for Numerical Weather Prediction Models in Northern Thailand: A First Step towards Aerosol and Chemica 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการค่ายดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์บรรยากาศ 2560 ผู้ร่วม