รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ bomb2114@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในเขตจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุในเขตจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง. 0 หัวหน้า
2 แนวทางพัฒนาการตลาด ของวิสาหกิจชุมชนบ้านปาง หมู ตำบลปางหมู อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 0 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน