รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดารุณี นิพัทธ์ศานต์ สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ darunee@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาพัฒนาการแบบเรียนภาษาไทยในยุคพระราชบัญญัติการศึกษาถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๒๑ - ปัจจุบัน) 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 The Development of Learning Process to Development of Thai literature by The Apply of 5STEPS Learning Process for Thinking Skill of Thai B.Ed. Students Rajabhat Lampang University 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาพัฒนาการแบบเรียนภาษาไทยในยุคพระราชบัญญัติการศึกษาถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๒๑ - ปัจจุบัน) 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 แผนงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์รายวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู ในจังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
4 The Development of Learning Process to Development of Thai literature by The Apply of 5STEPS Learning Process for Thinking Skill of Thai B.Ed. Students Rajabhat Lampang University 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน