รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ w_sattakorn@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 4 : การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม บนฐานการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยป่าชุมชนในอ.เถิน จ.ลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๗ : การขยายพื้นที่ การจัดการขยะโดยการสร้างชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 4 : การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม บนฐานการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2566 นักวิจัยร่วม
3 ปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 2566 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
5 โครงการย่อยที่ 3 : การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนเชิงบูรณาการโดยใช้ต้นทุน ศักยภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาพื้นที่อำเภองาว และอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
6 การแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยป่าชุมชนในอ.เถิน จ.ลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขความยากจนระดับจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
8 การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
9 พลวัตประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการส่งเสริมเสน่ห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การกำหนดนโยบายในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด: บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
10 นวัตกรรมการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
11 การจัดทำแผนชุมชมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
12 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายไปปฏิบัติ กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๗ : การขยายพื้นที่ การจัดการขยะโดยการสร้างชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 ภูมินาม สามภาษา : การใช้ภาษาไทย อังกฤษ และจีน บนป้ายชื่อสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
15 การพัฒนาระบบการจัดการเพื่อการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาจังหวัด 2560 นักวิจัยร่วม
16 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๒ : การขยายพื้นที่การจัดการขยะโดยการสร้างชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ข้อจำกัดของการใช้ตัวแบบในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ : ข้อเสนอการใช้มุมมองทฤษฎีหลังสมัยใหม่ในการวิเคราะห์นโยบาย. 2565 ผู้ร่วม
2 พลวัตประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชมชนสู่การกำหนดนโยบายในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด 2565 ผู้ร่วม
3 ระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพในภาคราชการไทย 0 ผู้ร่วม
4 ภูมินาม สามภาษา การใช้ภาษาไทย อังกฤษและจีนบนป้ายชื่อสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครลำปาง 2560 ผู้ร่วม
5 ตัวแบบความพยามยามของนักวิชาการในการสร้างอำนาจการอธิบายกระบวนการนโยบาย 2560 หัวหน้า
6 Good Governance of the Provincial Administrarive Organization in Thailand: A Case Study in Phrae Province, Thailand 0 หัวหน้า
7 แนวทางการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 หัวหน้า
8 - 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 บูรณาการบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2560 หัวหน้า