รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการวัดประเมินและวิจัยทางการศึกษา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ pongwat@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตในวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู 2566 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับชุมชนผ่านเครื่องมือตัวแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนใน ตำบลหัวเสือ จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของครูมือใหม่ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนแพลตฟอร์มออนไลน์: การวิจัยเชิงทดลองแบบผสมวิธี 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนประถมศึกษา 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาครูมืออาชีพด้านทักษะวิจัยของครูกศน. อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตในวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู 2566 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 ลักษณะสำคัญของเกมการศึกษาสำหรับนักเรียนผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือในการศึกษานอกระบบ 2566 นักวิจัยร่วม
3 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้วิธีการสอนผสมผสาน (Blended Learning) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของครูมือใหม่ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานบนแพลตฟอร์มออนไลน์: การวิจัยเชิงทดลองแบบผสมวิธี 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนานวัตกรรมสำหรับชุมชนผ่านเครื่องมือตัวแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนใน ตำบลหัวเสือ จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
7 ประสิทธิผลการใช้บอร์ดเกมต่อการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและประเมินการรู้คิดของตนเอง กรณีศึกษา: ครูอัตราจ้างในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
8 เทคนิคการใช้การเล่าเรื่องดิจิทัลสำหรับสอน อย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการออกแบบ ฉลากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล ในการยกระดับรายได้ครัวเรือน 2565 นักวิจัยร่วม
9 การคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนประถมศึกษา 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การพัฒนาทักษะการพูดเพื่อโน้มน้าวใจ ในการนำเสนอขายสินค้าชุมชน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2564 นักวิจัยร่วม
11 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันการเกิด ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
12 ประสิทธิผลของการใช้หลักการ เกมมิฟิเคชั่น เพื่อการได้มาซึ่งความรู้การเพิ่มรายได้ครัวเรือนของคนในชุมชน อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
13 พฤติกรรมการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 2564 นักวิจัยร่วม
14 การพัฒนาครูมืออาชีพด้านทักษะวิจัยของครูกศน. อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
15 การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุุ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
16 การส่งเสริมจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับวัยกลางคน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยชรายุค 4.0 2563 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนุนวัตกรของนักเรียนประถมศึกษา 2567 หัวหน้า
2 การคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนุนวัตกรของนักเรียนประถมศึกษา 2567 หัวหน้า
3 การคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนุนวัตกรของนักเรียนประถมศึกษา 2567 หัวหน้า
4 การคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนุนวัตกรของนักเรียนประถมศึกษา 2567 หัวหน้า
5 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน