รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ aphiruk@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสังเคราะห์ลวดนาโนทองแดงหุ้มด้วยนิกเกิลเพื่อใช้ในการเป็นวัสดุกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การสังเคราะห์ลวดนาโนทองแดงหุ้มด้วย นาโนเงินสำหรับใช้ในการเป็นวัสดุกรองเพื่อกำจัด ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสังเคราะห์ลวดนาโนทองแดงหุ้มด้วยนิกเกิลเพื่อใช้ในการเป็นวัสดุกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมัน ไบโอดีเซลจากขยะของเสียจากครัวเรือนและร้านอาหารในพื้นที่ฃริมน้ำวัง เขตชุมชนเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน รีดอกซ์แบตเตอรี่โดยใช้สารอินทรีย์ เป็นสารตั้งต้น 2565 นักวิจัยร่วม
4 การสังเคราะห์ลวดนาโนทองแดงหุ้มด้วย นาโนเงินสำหรับใช้ในการเป็นวัสดุกรองเพื่อกำจัด ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การเตรียมและทดสอบสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะไร้แพลทินัมที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง 2559 นักวิจัยร่วม
7 การเตรียมและการใช้วัสดุผสมซุปเปอร์แอบซอร์แบนซ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่มีนาโนซีโอไลต์โซเดียมเอกซ์เป็นตัวควบคุมในการปลดปล่อยปุ๋ย 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสารละลายเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง 2558 นักวิจัยร่วม
9 การทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะที่สังเคราะห์ด้วยวิธีไมโครเวฟเพื่อใช้สำหรับเซลล์เชื้อเพลิง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 Preparation of zeolite N from metakaolinite by hydrothermal method 0 หัวหน้า
2 Phytochemicals from Goniothalamus griffithii Induce Human Cancer Cell Apoptosis 0 หัวหน้า
3 Facile Hydrothermal Synthesis of Zeolitic ANA Membrane from Raw Kaolin 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน