รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.อภิศักดิ์ จักรบุตร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ apisak@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การกระจายตัวของแหล่งไดอะตอมไมต์และคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการ บริเวณชั้นหินโผล่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การวิเคราะห์การขยายตัวของชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยใช้เทคนิค การสำรวจระยะไกล 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การผลิตเอทานอลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาการปล่อยและการดูดซับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อเข้าสู่สังคมมหาวิทยาลัยสีเขียว 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการย่อย 3 การยกระดับผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากขิงบ้านผาแดงสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 2566 นักวิจัยร่วม
3 ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาดาราศาสตร์ตามกรอบ TPACK Model ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2566 นักวิจัยร่วม
4 การกระจายตัวของแหล่งไดอะตอมไมต์และคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีบางประการ บริเวณชั้นหินโผล่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 โครงการย่อยที่ 1 : การศึกษาคุณภาพแม่น้ำวัง ในเขตพื้นที่ เมืองลำปาง จ.ลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
6 การวิเคราะห์การขยายตัวของชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยใช้เทคนิค การสำรวจระยะไกล 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การผลิตเอทานอลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและแหล่งพลังงานทดแทนของชุมชน: ศักยภาพของเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อการลดรายจ่ายของชุมชนใน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน