รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ธนุพงษ์ ลมอ่อน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ thanupong@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การดำรงอยู่ของวัฒนธรรม การชนกว่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของสังคมชาวนาชาติพันธุ์ กรณีศึกษา: ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสันโป่ง ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการผลิตข้าวนาโยนของเกษตรกรในเขตเทศบาลป่าตันนาครัวอ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การดำรงอยู่ของวัฒนธรรม การชนกว่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคเหนือ 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภิอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
3 กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านปง ตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. 2560 นักวิจัยร่วม
4 การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของสังคมชาวนาชาติพันธุ์ กรณีศึกษา: ชุมชนปกาเกอะญอบ้านสันโป่ง ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการผลิตข้าวนาโยนของเกษตรกรในเขตเทศบาลป่าตันนาครัวอ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ตัวตนของคนมอญ: ปฏิบัติการทางสังคมเพื่อนิยามตัวตนของชาวมอญในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ 2565 ผู้ร่วม
2 รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
3 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาขยะในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง 2559 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน