รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ศรายุทธ มาลัย สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ sarayutd.m@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การควบคุมการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในการผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบชิ้นส่วนสำเร็จ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 วิศวกรรมคุณค่าเพื่อลดต้นทุนเหล็กเสริมในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การควบคุมต้นทุนวัสดุในการติดตั้งผนังแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 วิศวกรรมคุณค่าเพื่อลดต้นทุนการผลิตกันสาดคอนกรีตสำเร็จรูป 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การออกแบบและพัฒนาเครื่องดึงกระดูกหลังไฟฟ้าแบบรวมฟังก์ชั่น 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการย่อย 1 การยกระดับโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาสารสกัดเข้มข้นสำหรับเวชสำอางจากเห็ดเยื่อไผ่และสมุนไพรของชุมชนในอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
5 การควบคุมการสูญเสียวัสดุก่อสร้างในการผลิตคานสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องแบบชิ้นส่วนสำเร็จ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 โครงสร้างทางจุลภาคและสมบัติทางความร้อนของมอร์ตาร์ผสมวัสดุพลอยได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2560 นักวิจัยร่วม
7 การวิเคราะห์คุณสมบัติของดินภูเขาไฟ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟและสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ 2560 นักวิจัยร่วม
8 วิศวกรรมคุณค่าเพื่อลดต้นทุนเหล็กเสริมในการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การพัฒนาวัสดุผนังฉนวนกันความร้อนด้วยยางรถยนต์ใช้แล้ว 2559 นักวิจัยร่วม
10 การควบคุมต้นทุนวัสดุในการติดตั้งผนังแผ่นอะลูมิเนียมคอมโพสิท 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 วิศวกรรมคุณค่าเพื่อลดต้นทุนการผลิตกันสาดคอนกรีตสำเร็จรูป 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ราปนเปื้อนกระเทียมตัดแต่งในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
2 ผลการใช้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง 0 ผู้ร่วม
3 การใช้เถ้าหนักปริมาณสูงในมอร์ต้า : อิทธิพลต่อกำลังอัดและการนำความร้อน 0 ผู้ร่วม
4 การควบคุมต้นทุนวัสดุในการติดตั้งแผ่น อะลูมิเนียมคอมโพสิท 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน