รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ cc.chisapath@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนารูปแบบการดูแลแผลกดทับในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา และความพร้อมของผู้ดูแลต่อ การป้องกันการเกิดแผลกดทับ จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่ง จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็มในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชุมชนบ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานและของหวานต่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 ทัศนคติและพฤติกรรมต่อความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยความตันโลหิตสูงที่ควบคุมค่าระดับความดันโลหิตไม่ได้ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเด่นแก้ว ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ บ้านศาลาไขย หมู่ที่ ๒ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรไทยพื้นบ้านจากการมีส่วนร่วมในตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม การรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ ต่อสุขภาพของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มในชุมชนบ้านสบจาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การพัฒนาสุขภาะวะของผู้สูงอายุสู่ระบบชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 การสร้างความปลอดภัยในการใช้ยาและยาสมุนไพรของผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
15 ผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์โดยแกนนํานักศึกษาสาธารณสุขชุมชนต่อความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
16 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๐ : การพัฒนาชุดกิจกรรมการดูแลสุขภาพที่พึงประสงค์ ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ในตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
17 การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
18 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังหลายโรค 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) และผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนารูปแบบการดูแลแผลกดทับในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา และความพร้อมของผู้ดูแลต่อ การป้องกันการเกิดแผลกดทับ จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่ง จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเค็มในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชุมชนบ้านแป้น ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การพัฒนาการเรียนรู้สะเต็มของครูภาคเหนือ โดยรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้สะเต็มศึกษานอกห้องเรียน 2566 นักวิจัยร่วม
7 ผลของการจัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษาผนวกกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์สำหรับภูมิปัญญาด้านอาหารของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 2566 นักวิจัยร่วม
8 โครงการย่อยที่ 1 แพลตฟอร์มทางการศึกษาที่เน้นฐานสมรรถนะสำหรับครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
9 โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรไทยพื้นบ้านจากการมีส่วนร่วมในตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานและของหวานต่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยความตันโลหิตสูงที่ควบคุมค่าระดับความดันโลหิตไม่ได้ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเด่นแก้ว ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ บ้านศาลาไขย หมู่ที่ ๒ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 ทัศนคติและพฤติกรรมต่อความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 การพัฒนาการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้สู่การสอนแบบจุลภาคเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย 2565 นักวิจัยร่วม
15 โครงการย่อยที่ 2 : การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องดนตรีขิมสู่การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ สำหรับนักเรียนในตำบลทุ่งฝาย จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
16 แผนงานวิจัยเรื่อง : นวัตกรรมสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
17 การศึกษาผลการใช้เครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในระดับอุดมศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 2565 นักวิจัยร่วม
18 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม การรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ ต่อสุขภาพของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
19 การพัฒนาสุขภาะวะของผู้สูงอายุสู่ระบบชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
20 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มในชุมชนบ้านสบจาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
21 การจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา เรื่อง ขนมปังแป้งปราศจากกลูเตนเพื่อพัฒนาทักษะ แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษ 21 และความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู 2564 นักวิจัยร่วม
22 การพัฒนากระบวนการทำวิจัยรายวิชาวิจัย ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติของนักศึกษา ครูฟิสิกส์ 2564 นักวิจัยร่วม
23 การพัฒนาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ ๕ ขั้น (๕E) ผนวกกับหลัก ๕W ๒H สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ในรายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒ 2564 นักวิจัยร่วม
24 การพัฒนาเทคโนโลยีผนวกศาสตร์การสอน ในเนื้อหา โดยการสอนด้วยวิธีแบบผสมผสาน ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-๑๙ ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2564 นักวิจัยร่วม
25 การสร้างความปลอดภัยในการใช้ยาและยาสมุนไพรของผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
26 ผลของโปรแกรมป้องกันการตั้งครรภ์โดยแกนนํานักศึกษาสาธารณสุขชุมชนต่อความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
27 กระบวนทัศน์ใหม่: การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การบริการสังคม สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
28 การศึกษาแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยขยับกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
29 รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยาและยาสมุนไพรของผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
30 ประสิทธิภาพของไดอะตอมไมต์ในการดูดซับน้ำมันเพื่อลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนของชุมชนในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
31 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพกายตามหลัก 3 อ องค์ประกอบสุขภาพกายดีสำหรับผู้สูงอายุตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
32 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุจากการสร้างสรรค์ชิ้นงานสู่แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ในตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
33 การพัฒนารูปแบบส่งเสริมชุมชนสุขภาวะจากการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคม กรณีศึกษาบ้านแลง จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
34 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๐ : การพัฒนาชุดกิจกรรมการดูแลสุขภาพที่พึงประสงค์ ของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงจากการมีส่วนร่วมของชุมชน ในตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
35 การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
36 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังหลายโรค 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
37 การส่งเสริมการจัดการชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้บริบทชุมชนเป็นฐานสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 2566 ผู้ร่วม
2 ผลการจัดการเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 2566 ผู้ร่วม
3 การพัฒนากระบวนการทำวิจัยของนักศึกษาครูฟิสิกส์ในรายวิชาการวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติของนักศึกษาครูฟิสิกส์ 2566 ผู้ร่วม
4 การพัฒนาเทคโนโลยีผนวกศาสตร์การสอนในเนื้อหาด้วยวิธีการแบบผสมผสานภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของนักศึกษาครุวิทยาศาสตร์ 2566 ผู้ร่วม
5 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4000112 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 0 หัวหน้า
6 การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 4000112 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 0 หัวหน้า
7 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความฉลาดทางอารมณ์และระดับความเครียดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 0 หัวหน้า
8 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการรับรู้ภาวะเสี่ยงทางเพศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 0 หัวหน้า
9 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้สอนและนักศึกษา ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 0 หัวหน้า
10 การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีผลต่อความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการเกษตรกร 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการเปิดรับ ปรับเปลี่ยน เขียนที่กิน พิชิตเบาหวาน 2560 หัวหน้า