รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ Piyarat007@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำวัง ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดล BCG สู่ความยั่งยืนของชุมชน 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาสูตรปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนของกลุ่มเกษตรกรบ้านปู่จ้อย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติที่ต่างชนิดกันต่อการทำ ปุ๋ยหมัก ภายใต้การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ตำบล ป่าตัน อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำวัง ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดล BCG สู่ความยั่งยืนของชุมชน 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การจัดการห่วงโซ่คุณค่า สู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน เชิงสร้างสรรค์เพื่อการพาณิชย์ ของวิสาหกิจชุมชน ดอยหลวงดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
3 โครงการย่อย 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิตขิงปลอดภัยจากฐานภูมิปัญญาของชุมชนบ้านผาแดง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
4 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ด้วยแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน 2566 นักวิจัยร่วม
5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : รูปแบบการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากให้พ้นขีดความยากจนอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
6 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ ยกระดับมาตรฐานการผลิตเชียงดาและการศึกษาระยะ การเก็บเกี่ยวเชียงดาที่มีกรดจิมเนมิกสูง 2565 นักวิจัยร่วม
7 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ กระบวนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงครั่งภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
8 โครงการร่วมสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนต.ปงยางคก ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 2565 นักวิจัยร่วม
9 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักปลอดสารพิษด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้และกระบวนการจัดการกลุ่มสำหรับส่งเสริมให้เกิดกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
10 การประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาตำบลอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลเวียงมอก 2564 นักวิจัยร่วม
11 การพัฒนาสูตรปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนของกลุ่มเกษตรกรบ้านปู่จ้อย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบน้ำพริกลาบด้วยวิธีการเกษตรปลอดภัยภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
13 การพัฒนาสารสกัดจากขอบชะนางเพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสมะม่วง 2563 นักวิจัยร่วม
14 การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานข้าวเพื่อตอบสนองการตลาดยุคดิจิทัล 2563 นักวิจัยร่วม
15 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
16 การพัฒนาแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรอง การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มอาชีพแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากล้วย บ้านป่าจ้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
18 การพัฒนาปุ๋ยหมักประสิทธิภาพสูงจากวัสดุก้อนเห็ดเก่า 2560 นักวิจัยร่วม
19 โครงการวิจัยย่อยที่ ๙ : การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2560 นักวิจัยร่วม
20 โครงการวิจัยย่อยที่ ๗ : แนวทางการพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตรท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2560 นักวิจัยร่วม
21 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๐ : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนานวัตกรรมพื้นบ้านในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2560 นักวิจัยร่วม
22 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๑ : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนานวัตกรรมพื้นบ้านในการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกร ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 2560 นักวิจัยร่วม
23 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๓ : กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
24 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๙ : ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดการธนาคารขยะของชุมชนบ้านใหม่พัฒนาใต้ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 2560 นักวิจัยร่วม
25 การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติที่ต่างชนิดกันต่อการทำ ปุ๋ยหมัก ภายใต้การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ตำบล ป่าตัน อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
26 การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรอย่างปลอดภัยเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่น ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
27 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อผลิตผักกาดกวางตุ้งปลอดสารเคมี: กรณีศึกษา บ้านหนองนาว อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
28 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเชื้อแอคติโนมัยสีทในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides 2559 นักวิจัยร่วม
29 ประสิทธิภาพการเป็นปุ๋ยจากของเหลือทิ้งกระเทียม 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ผลการใช้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง 0 ผู้ร่วม
2 การเพิ่มศักยภาพก้อนเห็ดเก่าด้วยสารลีโอนาร์ไดท์เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 0 ผู้ร่วม
3 การพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
4 การศึกษาเปรียบเทียบวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติที่ต่างกันต่อการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง ภายใต้แนวทางการทำเกษตรปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและพื้นที่เป้าหมาย โรงเรียนบ้านหนองหนาว อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้า
2 บริการวิชาการตามพื้นที่เป้าหมาย บ้านสบจาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้า
3 บริการวิชาการตามพื้นที่เป้าหมาย บ้านสบจ้าง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้า
4 สร้างการจัดการความรู้และการสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดภัยร่วมกับชุมชน โครงการบริการวิชาการ Fixed Item 2560 หัวหน้า
5 สนับสนุนการจัดบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร บ้านแม่ทาน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้า