รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ญาดามณี เขื่อนใจ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ dongruthai@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาแอพพลิเคชันต้นแบบเพื่อประเมิน แผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 แผนงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน อันเกี่ยวเนื่องจาก การนำแนวคิดของเศรษฐกิจแบบ BCGs ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 การศึกษาแนวทางในการสร้างนวัตกรรมสำหรับการป้องกันการเกิดแผลกดทับของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงกรณีศึกษา : ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 การพัฒนาแบบจำลองแนวความคิดของวิธีการจัดเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการในการพัฒนาซอฟแวร์แบบอไจในสถานประกอบการสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การจัดความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของระบบและเป้าหมายทางธุรกิจโดยการพัฒนาระบบกรณีตัวอย่างของระบบห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสารสนเทศของสหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาแอพพลิเคชันต้นแบบเพื่อประเมิน แผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 แผนงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาระบบและกลไก การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน อันเกี่ยวเนื่องจาก การนำแนวคิดของเศรษฐกิจแบบ BCGs ผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 โครงการร่วมสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนต.ปงยางคก ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 2565 นักวิจัยร่วม
4 การศึกษาแนวทางในการสร้างนวัตกรรมสำหรับการป้องกันการเกิดแผลกดทับของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงกรณีศึกษา : ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
5 การพัฒนาแบบจำลองแนวความคิดของวิธีการจัดเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการในการพัฒนาซอฟแวร์แบบอไจในสถานประกอบการสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การพยากรณ์แนวโน้มด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิควิธีการทำเหมืองข้อมูล 2561 นักวิจัยร่วม
7 การประยุกต์ธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวางแผนและควบคุมสินค้าสำหรับธุรกิจเครือข่าย 2560 นักวิจัยร่วม
8 การจัดความต้องการที่ไม่ใช่หน้าที่หลักของระบบและเป้าหมายทางธุรกิจโดยการพัฒนาระบบกรณีตัวอย่างของระบบห้องสมุดอิเล็คทรอนิกส์ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสารสนเทศของสหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 ระบบการจัดการการดำเนินงานและช่วยในการตัดสินใจในการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะเยาหิน 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน