รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ arada02@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยชุมชน: ศึกษากรณีชุมชนทากาด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ความรับผิดของพนักงานสอบสวนในสิ่งของที่ถูกยึดระหว่างดำเนิน คดีอาญา 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 ความเหมาะสมของมาตรการฟื้นฟูลูกหนี้บุคคลธรรมดาในคดีล้มละลาย 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโดยชุมชน: ศึกษากรณีชุมชนทากาด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 1 : การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพชุมชนการผลิตเครื่องดนตรีขิมตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
3 การยกระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา 2564 นักวิจัยร่วม
4 การเพิ่มศักยภาพทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับสารถีรถม้า จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
5 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 ความรับผิดของพนักงานสอบสวนในสิ่งของที่ถูกยึดระหว่างดำเนิน คดีอาญา 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 ความเหมาะสมของมาตรการฟื้นฟูลูกหนี้บุคคลธรรมดาในคดีล้มละลาย 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ความเหมาะสมของมาตรการฟื้นฟูลูกหนี้บุคคลธรรมดาในคดีล้มละลาย 2559 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน