รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ suvarat_lea@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะและบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การบริหารจัดการหนี้สินชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๔ : กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 วัดกู่คำ : ประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการปกครอง 2565 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงบูรณาการ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
4 การสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะและบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การบริหารจัดการหนี้สินชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๔ : กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒๕ : การพัฒนาการบริหารจัดการขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2560 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การบริหารจัดการน้ำเสียในชุมชนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 2565 ผู้ร่วม
2 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (ผลงานนักศึกษาปริญญาโท) 0 หัวหน้า
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการนำนโยบายปราบปรามยาเสพติดไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (ผลงานนักศึกษาปริญญาโท) 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน