รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึษาและการแนะแนว วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ pitcha@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ผลของโปรแกรมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมของวัยกลางคนในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยชรายุค 4.0 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพใจโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการของผู้สูงอายุตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในการส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุโดยการใช้โปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่ม 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สำหรับนักศึกษาครู 2566 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2565 นักวิจัยร่วม
5 ผลของโปรแกรมการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนประถมศึกษา 2564 นักวิจัยร่วม
7 รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนสองวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังของวัยก่อนสูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
8 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมของวัยกลางคนในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยชรายุค 4.0 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การพัฒนาหลักสูตรโค้ชชิ่งโค้ดดิ้ง สำหรับข้าราชการครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
10 การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเยาวชน 2563 นักวิจัยร่วม
11 การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพใจโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการของผู้สูงอายุตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2562 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในการส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุโดยการใช้โปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่ม 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
14 ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมติดเกมของเด็กและเยาวชน ในเขตตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาหลักสูตรผ้าทอกี่คำบ้านน้ำหลง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 2566 ผู้ร่วม
2 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมของวัยกลางคนในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยชรายุค 4.0 2565 หัวหน้า
3 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมของวัยกลางคนในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยชรายุค 4.0 2565 หัวหน้า
4 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมของวัยกลางคนในการเตรียมตัวเข้าสู่วัยชรายุค 4.0 2565 หัวหน้า
5 การพัฒนาหลักสูตรโค้ชชิ่งโค้ดติ้ง สำหรับข้าราชการครูโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดลำปาง 2565 ผู้ร่วม
6 ผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน