รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ y_pongsak@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยนวัตกรรมระบบอบแห้งความร้อนร่วมแยกส่วนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปางสู่ Lampang Standard เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๔ : โครงการการพัฒนา องค์ความรู้การบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือ กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบล ผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนาระบบแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงหลายอินพุตด้วยวิธีควบคุมกำลังไฟฟ้าสูงสุด สำหรับรวมแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนต้นแบบ กรณีศึกษา: อาศรมพลังงานบ้านห้วยมง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุดกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรรอบต่ำแบบแผ่นจานชนิดหมุนสวนทางต้นแบบสำหรับกังหันน้ำวงล้อหลุกต่ำในเขตชุมชนพื้นที่ห่างไกล 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการย่อยที่ 3 : การพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงปูนาและการจัดการวัตถุดิบที่มีคุณภาพสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย 2566 นักวิจัยร่วม
3 การยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยนวัตกรรมระบบอบแห้งความร้อนร่วมแยกส่วนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 แผนงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลคุณภาพแม่น้ำวัง ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 การยกระดับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง สู่อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ลำปางนครหัตถศิลป์ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 2564 นักวิจัยร่วม
6 โครงการย่อยที่ 2 การยกระดับกระบวนการผลิตเซรามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มศักยภาพเตาเผาของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
7 การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุชีวภาพมูลค่าสูงด้วยอากาศร้อนที่เหมาะสมโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนร่วม 2564 นักวิจัยร่วม
8 การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปางสู่ Lampang Standard เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
9 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบอบแห้งด้วยอากาศร้อนหมุนวนและหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอบแห้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : กระชายดำแห้ง 2563 นักวิจัยร่วม
10 การพัฒนาข้อกำหนดเฉพาะระบบอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
11 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการขนาดย่อม 2562 นักวิจัยร่วม
12 การตรวจวัดและการประเมินประสิทธิภาพเตาเผาเซรามิกในจังหวัดลำปาง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2561 นักวิจัยร่วม
13 โครงการการพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือน กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลวังดิน อ.ลี้ จ.ลำพูน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๔ : โครงการการพัฒนา องค์ความรู้การบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือ กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบล ผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
15 การออกแบบ และพัฒนาประสิทธิภาพกังหันน้ำแรงเสียดทานต่ำรูปแบบผสม สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา: บ้านห้วยมง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
16 การพัฒนาผลิตภัณฑผ้าถักโครเชต์เชิงพาณิชย์ โดยใช้นวัตกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปางในการพัฒนาโคมไฟเซรามิค 2560 นักวิจัยร่วม
17 การศึกษาแนวทางการวัดค่าความชื้นข้าวเปลือกแบบไร้สาย กรณีศึกษา ชมรมผู้ปลูกข้าว บ้านป่าตัน ต.แม่ทะ จ.ลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
18 การพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียชุมชนคุณภาพเพื่อการยกระดับสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์สีเขียว กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
19 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบอบแห้งผลิตภัณฑ์แมคคาเดเมียคุณภาพด้วยโรงเรือนอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบความร้อนเสริม กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
20 การพัฒนาระบบแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงหลายอินพุตด้วยวิธีควบคุมกำลังไฟฟ้าสูงสุด สำหรับรวมแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนต้นแบบ กรณีศึกษา: อาศรมพลังงานบ้านห้วยมง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
21 การพัฒนาอุปกรณ์เตือนภัยกระแสไฟฟ้ารั่วผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต:กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
22 การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุดกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรรอบต่ำแบบแผ่นจานชนิดหมุนสวนทางต้นแบบสำหรับกังหันน้ำวงล้อหลุกต่ำในเขตชุมชนพื้นที่ห่างไกล 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุชีวภาพมูลค่าสูงด้วยอากาศร้อนที่เหมาะสมโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนร่วม 2566 ผู้ร่วม
2 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 0 ผู้ร่วม
3 การพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ กรณีศึกษา บ้านห้วยมง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
4 การพัฒนาเครื่องอัดแท่งถ่านในรูปแบบเกลียว อัดเย็นสำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้ ในกระบวนการผลิตกาแฟชุมชน และการหาคุณสมบัติ ทางเชื้อเพลิงจากผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่ง 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน