รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ฤทัย พานิช สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ ajruethai@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำบุรุษสรรพนามในการแปลข้ามภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย: ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาททางความหมายของคำสรรพนามในการแปลข้ามภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การลดปัญหาที่ฟันผุของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การตั้งชื่อถนนในเขตเทศบาลนครลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การเปรียบเทียบกลไกการเชื่อมโยงความในภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปล: กรณีศึกษาหนังสือเรื่อง Who moved My Cheese? 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำบุรุษสรรพนามในการแปลข้ามภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย: ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาททางความหมายของคำสรรพนามในการแปลข้ามภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 แผนงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
4 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การเสริมสร้างสุนทรียภาพเพื่อสร้างคุณค่าในตนของผู้สูงอายุ 2563 นักวิจัยร่วม
6 การลดปัญหาที่ฟันผุของเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การตั้งชื่อถนนในเขตเทศบาลนครลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การเปรียบเทียบกลไกการเชื่อมโยงความในภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปล: กรณีศึกษาหนังสือเรื่อง Who moved My Cheese? 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้สูงอายุเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 2565 ผู้ร่วม
2 วัจนกรรมคำลงท้ายในภาษาถิ่นเหนือตามปัจจัยทางเพศ 0 ผู้ร่วม
3 การเสริมสร้างสุนทรียภาพเพื่อสร้างคุณค่าในตนของผู้สูงอายุ 0 หัวหน้า
4 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแปลของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2565 หัวหน้า
5 A Comparison of Translation Techniques in Translating English Personal Pronouns into Thai: A Case Study of Little Lord Fauntleroy 2565 หัวหน้า
6 การแปลสรรพนามจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 2565 หัวหน้า
7 การศึกษาเปรียบเทียบกลไกการเชื่อมโยงความที่ปรากฎในหนังสือ เรือง ใครเอาเนยแข็งของฉันไป และ Who moved My Cheese? 2559 หัวหน้า
8 การจัดการเรียนการสอนภาษาที่สอง โดยใช้วิธีการสอนไวยากรณ์-แปล 2559 หัวหน้า
9 อักษรโรมันที่ปรากฎบนป้ายบอกทาง: กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครลำปาง 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน