รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ขนิษฐา ใจมโน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ kanita@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 พัฒนาการและแนวโน้มงานวิทยานิพนธ์ด้านภาษาไทย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ตามตัวแปรทางสังคมบางประการและทัศนคติของผู้พูดภาษาไทลื้อในจังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 พัฒนาการและแนวโน้มงานวิทยานิพนธ์ด้านภาษาไทย 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การสร้างคำประสมของภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2560 นักวิจัยร่วม
3 การศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ตามตัวแปรทางสังคมบางประการและทัศนคติของผู้พูดภาษาไทลื้อในจังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 0 ผู้ร่วม
2 วัจนกรรมคำลงท้ายในภาษาถิ่นเหนือตามปัจจัยทางเพศ 0 ผู้ร่วม
3 วรรณกรรมเพลงกล่อมเด็กจังหวัดลำปาง: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและความคงอยู่ 0 ผู้ร่วม
4 มโนทัศน์ สตรี ในวรรณกรรมจีนสมัย ค.ศ.1912-ปัจจุบัน 2565 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน