รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ธีวรา จันทรสุรีย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ teewara@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การประยุกต์ใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน(ประเภทเกมออนไลน์) จากเว็บไซต์ wordwall เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน ของนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา จ.ลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การประยุกต์ใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน(ประเภทเกมออนไลน์) จากเว็บไซต์ wordwall เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาจีน ของนักเรียนโรงเรียนพินิจวิทยา จ.ลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์การสอนฟังฟัง-พูดภาษาจีนสำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา 2560 นักวิจัยร่วม
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๑ : แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2560 นักวิจัยร่วม
5 การวิเคราะห์หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 ศึกษาหลักสูตรภาษาจีนสำหรับอบรมมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการรถสี่ล้อรับจ้าง อ.เมือง จ.ลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน