รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ สังกัด คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ ammaret@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้วิธีการสอนผสมผสาน (Blended Learning) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การจัดการเรียนรู้แบบนำตนเอง เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 โครงการย่อยที่ 2 : การส่งเสริมพลังสุขภาพจิต (RQ) สำหรับผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัย ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันการเกิด ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การส่งเสริมจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับวัยกลางคน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยชรายุค 4.0 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 2561 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
7 การส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๐ : การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ๕ อ (องค์ประกอบสุขภาพดี) สำหรับผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 การส่งเสริมพลังสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมพลังสุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมติดเกมของเด็กและเยาวชน ในเขตตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนนำร่องในเขตอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้วิธีการสอนผสมผสาน (Blended Learning) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านแบบ CIRC เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมในจังหวัดลำปาง 2566 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
3 โครงการย่อยที่ 2 : การส่งเสริมพลังสุขภาพจิต (RQ) สำหรับผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของคนทุกช่วงวัย ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การจัดการเรียนรู้แบบนำตนเอง เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การใช้เทคนิคการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับครูที่สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2565 นักวิจัยร่วม
6 แผนงานวิจัยเรื่อง : ต้นแบบกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนเอื้อาทร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนทุกช่วงวัย ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
7 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อป้องกันการเกิด ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนะนวัตกรของนักเรียนประถมศึกษา 2564 นักวิจัยร่วม
9 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
10 การส่งเสริมจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับวัยกลางคน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยชรายุค 4.0 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 การพัฒนาครูมืออาชีพด้านทักษะวิจัยของครูกศน. อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
12 การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพใจโดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการของผู้สูงอายุตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
13 รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 2561 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
14 การส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
15 การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
16 การส่งเสริมพลังสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุในเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
17 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมพลังสุขภาพจิต สำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
18 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑๐ : การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ๕ อ (องค์ประกอบสุขภาพดี) สำหรับผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
19 ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมติดเกมของเด็กและเยาวชน ในเขตตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
20 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาด้านการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตข้าวแต๋น 2560 นักวิจัยร่วม
21 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนนำร่องในเขตอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
22 การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมสมรรถนุนวัตกรของนักเรียนประถมศึกษา 2567 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน