รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ haruth@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อย 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิตขิงปลอดภัยจากฐานภูมิปัญญาของชุมชนบ้านผาแดง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตครั่งจังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
3 ศักยภาพของสมุนไพรและการยกระดับการใช้พืชสมุนไพรเพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอางของชุมชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 การพัฒนาสารสกัดเข้มข้นสำหรับเวชสำอางจากเห็ดเยื่อไผ่และสมุนไพรของชุมชนในอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนกับปริมาณราและแบคทีเรียในอากาศในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 ประสิทธิภาพของสารประกอบส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากแบคทีเรียที่พบปนเปื้อนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การวิเคราะห์คุณสมบัติของดินภูเขาไฟ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟและสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 สูตรไตรโคเดอร์มาเพื่อลดการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาท็อกซินในกระเทียม 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
9 ประสิทธิภาพการเป็นปุ๋ยจากของเหลือทิ้งกระเทียม 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อย 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิตขิงปลอดภัยจากฐานภูมิปัญญาของชุมชนบ้านผาแดง อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ชุดโครงการ :การบูรณาการเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตขิงแบบครบวงจร 2566 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนารูปแบบการดูแลแผลกดทับในผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพา และความพร้อมของผู้ดูแลต่อ การป้องกันการเกิดแผลกดทับ จังหวัดลำปาง 2566 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
4 การศึกษาการปล่อยและการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อเข้าสู่สังคมมหาวิทยาลัยสีเขียว 2566 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
5 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาวัยรุ่น ต่อการรับรู้ความสามารถ และพฤติกรรมการให้นมแม่ทารกเกิดก่อนกำหนด 2566 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในเขตพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งหนึ่ง จังหวัดลำปาง 2566 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
7 แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการผลิตครั่งจังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
8 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ กระบวนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงครั่งภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
9 แผนงานวิจัยเรื่อง : มนต์เสน่ห์ดนตรีขิมภูมิปัญญาทรงคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นของตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
10 แผนงานวิจัยเรื่อง : นวัตกรรมสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
11 โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพรไทยพื้นบ้านจากการมีส่วนร่วมในตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
12 โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้านชนิดพ่นเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย 2565 นักวิจัยร่วม
13 ศักยภาพของสมุนไพรและการยกระดับการใช้พืชสมุนไพรเพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอางของชุมชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางสำหรับทำความสะอาดและบำรุงผิวจากสารสกัดพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของชุมชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
15 การพัฒนาสารสกัดเข้มข้นสำหรับเวชสำอางจากเห็ดเยื่อไผ่และสมุนไพรของชุมชนในอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
16 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนกับปริมาณราและแบคทีเรียในอากาศในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
17 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดใหม่ 2562 นักวิจัยร่วม
18 ประสิทธิภาพของสารประกอบส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากแบคทีเรียที่พบปนเปื้อนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
19 นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
20 การวิเคราะห์คุณสมบัติของดินภูเขาไฟ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟและสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
21 การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ สู่ศักยภาพที่แข่งขันได้ในตลาดใหม่ 2560 นักวิจัยร่วม
22 สูตรไตรโคเดอร์มาเพื่อลดการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาท็อกซินในกระเทียม 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
23 ประสิทธิภาพการเป็นปุ๋ยจากของเหลือทิ้งกระเทียม 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 ราปนเปื้อนกระเทียมตัดแต่งในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
2 ราปนเปื้อนกระเทียมตัดแต่งในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
3 ราปนเปื้อนกระเทียมตัดแต่งในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
4 ราปนเปื้อนกระเทียมตัดแต่งในตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
5 Molecular modeling approach for the discovery of Escherichia coli O157:H7 interaction inhibitors of natural product compounds 0 ผู้ร่วม
6 Isolation of bacteria contaminated in plant tissue cultures and theirs effect on mungbean (Vigna radiata) growth 0 หัวหน้า
7 Isolation of bacteria contaminated in plant tissue cultures and theirs effect on mungbean (Vigna radiata) growth 0 หัวหน้า
8 Adverse effects of carbendazim on pollen morphology, viability and tube growth of Super Hot chili 0 ผู้ร่วม
9 The effects of spoiled milk on the mortality of Plutella xylostella larvae and Tenebrio molitor larvae 0 หัวหน้า
10 The effects of cypermethrin and carbendazim on pollen viability and fruit set in yard long bean cv. Nuae Thong 9 0 ผู้ร่วม
11 การใช้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อกระตุ้นความสามารถในการต้านอนุมูล อิสระและสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในต้นอ่อนทานตะวัน 0 ผู้ร่วม
12 ผลการใช้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง 0 หัวหน้า
13 ผลการใช้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง 0 หัวหน้า
14 ผลการใช้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตรต่อการเจริญเติบโตของผักกวางตุ้ง 0 หัวหน้า
15 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวเหนียวดำในจังหวัดลำปาง โดยใช้เทคนิค RAPD 0 ผู้ร่วม
16 การใช้ Cobalt chloride และน้ำตาลซูโครสเพื่อยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบที่ผ่านการดัดแปลงสี 0 หัวหน้า
17 การใช้ Cobalt chloride และน้ำตาลซูโครสเพื่อยืดอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบที่ผ่านการดัดแปลงสี 0 หัวหน้า
18 Aflatoxin B1 production of Aspergillus flavus on in vitro and in vivo garlic 0 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง59 2559 หัวหน้า
2 วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง58 2558 หัวหน้า