รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ศราวุธ สุวรรณอัตถ์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ sarawut@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับปัญหาดุลยภาพในปริภูมิฮิลเบิร์ต 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งแบบกึ่งหดตัว ในปริภูมิฮิลเบิร์ต 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งแบบไม่เชิงเส้นและปัญหาดุลยภาพในปริภูมิฮิลเบิร์ต 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการแก้ปัญหาดุลยภาพและปัญหาอสมการการแปรผัน 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับปัญหาดุลยภาพในปริภูมิฮิลเบิร์ต 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งแบบกึ่งหดตัว ในปริภูมิฮิลเบิร์ต 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งแบบไม่เชิงเส้นและปัญหาดุลยภาพในปริภูมิฮิลเบิร์ต 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการแก้ปัญหาดุลยภาพและปัญหาอสมการการแปรผัน 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน