รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางสาวรจเรจ นันตา สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ rojarej@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ การยกระดับผลิตภัณฑ์เชียงดาและช่องทางการจัดจำหน่าย 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวป๊อบอบกรอบรสบานาน่าช็อก 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 นวัตกรรมการผลิตแยมเพื่อสุขภาพจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาตำรับอาหารเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 โครงการย่อยที่ 2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสูตรพริกลาบลำปางเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2566 นักวิจัยร่วม
3 โครงการวิจัยย่อยที่ ๓ การยกระดับผลิตภัณฑ์เชียงดาและช่องทางการจัดจำหน่าย 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 การต่อยอดการเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมสินค้าข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนหนึ่งเดียวในประเทศ เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการท่องเที่ยวและตลาดดิจิทัล 2565 นักวิจัยร่วม
5 โครงการร่วมสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนต.ปงยางคก ด้วยทักษะวิศวกรสังคม 2565 นักวิจัยร่วม
6 ยกระดับการผลิตสินค้าสมุนไพรอบแห้งเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่วิสาหกิจชุมชนไร่เขตตะวันเกษตรพอเพียงจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
7 แผนงานวิจัย เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์จากเชียงดาสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัย 2565 นักวิจัยร่วม
8 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : รูปแบบการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากให้พ้นขีดความยากจนอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
9 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวป๊อบอบกรอบรสบานาน่าช็อก 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
10 การประเมินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลและส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาตำบลอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลเวียงมอก 2564 นักวิจัยร่วม
11 นวัตกรรมการผลิตแยมเพื่อสุขภาพจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวหลากสีกึ่งสำเร็จรูปด้วยเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง 2563 นักวิจัยร่วม
13 การศึกษาผลของกระบวนการผลิตที่มีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกล้วยและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้องงอกวอแก้วให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ 2563 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน