รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.ดร.อดิศร ถมยา สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ adisorn_t@lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การออกแบบเครื่องขึ้นรูปแผ่นไม้ไผ่อัดด้วยกระบวนการอัดร้อน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไผ่ จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดหอมอบแห้งด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานความร้อนร่วม 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน รีดอกซ์แบตเตอรี่โดยใช้สารอินทรีย์ เป็นสารตั้งต้น 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัตินวัตกรรมด้านความปลอดภัยการเคลื่อนไหวทางกายของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอเมืองแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 ลักษณะการทำงานที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพเซลล์เชื้อเพลิง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 พัฒนาเตานึ่งฆ่าเชื้อในก้อนเห็ดโดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการการเพาะเห็ดหอมเป็นเชื้อเพลิง หมู่บ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกิจกรรมเพาะเห็ดหอม หมู่บ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การออกแบบเครื่องขึ้นรูปแผ่นไม้ไผ่อัดด้วยกระบวนการอัดร้อน เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ไผ่ จังหวัดลำปาง 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดหอมอบแห้งด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานความร้อนร่วม 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 โครงการย่อย 2 การยกระดับกระบวนการผลิตข้าวเกรียบเห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
4 การสร้างต้นแบบเครื่องกำจัดและลำเลียงวัชพืชน้ำในแม่น้ำแม่จาง ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอ แม่ทะ จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
5 การพัฒนากระบวนการคัดแยกภาพถ่ายระดับความรุนแรงของแผลกดทับด้วยปัญญาประดิษฐ์ 2566 นักวิจัยร่วม
6 การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน รีดอกซ์แบตเตอรี่โดยใช้สารอินทรีย์ เป็นสารตั้งต้น 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
7 โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาระบบ โรงอบแห้งที่สามารถรักษาคุณภาพของเชียงดา 2565 นักวิจัยร่วม
8 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การพัฒนากระบวนการตัดและระบบลำเลียงอิฐมอญ โดยใช้ระบบอัตโนมัติของวิสาหกิจชุมชนผลิตอิฐมอญ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
9 โครงการย่อยที่ 1 : การสร้างตลาดชุมชนออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
10 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้าวสารเพื่อการผลิตข้าวแต๋นสู่การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเครื่องบ่มข้าวระบบอัตโนมัติ และเครื่องนึ่งข้าวแบบรวมศูนย์ ในระดับโรงงานนำร่อง 2564 นักวิจัยร่วม
11 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องช่วยพยุงการเคลื่อนไหวร่างกาย 2564 นักวิจัยร่วม
12 การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัตินวัตกรรมด้านความปลอดภัยการเคลื่อนไหวทางกายของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอเมืองแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
13 ลักษณะการทำงานที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพเซลล์เชื้อเพลิง 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
14 การศึกษาแนวทางในการสร้างนวัตกรรมด้านความปลอดภัยการเคลื่อนไหวทางกายของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง กรณีศึกษา: ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
15 การศึกษากระบวนการเร่งอายุการเก็บข้าวเหนียว กข6 เพื่อการผลิตข้าวแต๋นและการพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบอัตโนมัติสำหรับบ่มข้าวในระดับโรงงานนำร่อง 2562 นักวิจัยร่วม
16 การศึกษาพื้นที่เหมาะสมสำหรับสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในจังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
17 การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพจากมูลวัวด้วยระบบหมักไร้อากาศ 2 ขั้นตอน กรณีศึกษา เทศบาลตำบลวอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
18 พัฒนาเตานึ่งฆ่าเชื้อในก้อนเห็ดโดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการการเพาะเห็ดหอมเป็นเชื้อเพลิง หมู่บ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
19 การพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานเชื้อเพลิงแข็งอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งจากกิจกรรมเพาะเห็ดหอม หมู่บ้านปางมะโอ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
20 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานของระบบเตานึ่งประหยัดพลังงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
21 การผลิตไบโอดีเซลจากมะเยาหินและผลของเชื้อเพลิงผสมไบโอดีเซล-ดีเซลต่อสมรรถนะและไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน