รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ปริญญภาษ สีทอง สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ parinyapast@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายสำหรับวัยกลางคนเพื่อเข้าสู่วัยชรายุค 4.0 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองตามแนวคิด STEAM ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
2 การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับนักศึกษาครู 2566 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความสามารถการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 2566 นักวิจัยร่วม
4 โครงการวิจัยย่อยที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
5 การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายสำหรับวัยกลางคนเพื่อเข้าสู่วัยชรายุค 4.0 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
7 การพัฒนารูปแบบเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
8 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนนำร่องในเขตอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน