รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ narong_atom@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาระบบกรองน้ำอย่างง่ายต้นทุนต่ำ คุณภาพสูงจากวัสดุในชุมชน 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การพัฒนากระบวนการลดกลิ่นและสร้างชุดทดสอบกลิ่นอย่างง่ายจากการเคี่ยวน้ำปู 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาวิธีตรวจวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์โดยวิธีอาศัยการวิเคราะห์เชิงเวลา 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เห็ดพิษโดยอาศัยภูมิปัญญาในการทดสอบเห็ดพิษด้วยเทคนิคการประมวลผลเชิงรูปภาพและสมาร์ทโฟน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจำแนกองค์ประกอบทางเคมีจากการทดสอบเห็ดพิษ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 การสร้างชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การพัฒนาระบบกรองน้ำอย่างง่ายต้นทุนต่ำ คุณภาพสูงจากวัสดุในชุมชน 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาวัตถุดิบพริกลาบลำปางเพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย 2566 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
4 แผนงาน : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Upper Northern Food Valley (Increase the value of agricultural products and food by BCG model) ประจำปี 2566 2566 นักวิจัยร่วม
5 โครงการย่อยที่ 3 : การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนเชิงบูรณาการโดยใช้ต้นทุน ศักยภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาพื้นที่อำเภองาว และอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
6 โครงการย่อยที่ 4 : การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม บนฐานการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
7 การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม 2566 นักวิจัยร่วม
8 แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการแผนงานและโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 2566 นักวิจัยร่วม
9 การพัฒนาคุณภาพปุ๋ยโพแทสเซียมฮิวเมทสูตรอินทรีย์ จากน้ำหมักกระถินและฮิวมัสล้านปีของชุมชนบ้านสัก ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2566 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
10 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และอาหารแปรรูปจากข้าวในจังหวัดลำพูนสู่ความพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 2565 นักวิจัยร่วม
11 การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง ด้าน ววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์ (การจัดการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่และประเทศสู่อนาคต) 2565 นักวิจัยร่วม
12 การบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านสัก ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ..ลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
13 นวัตกรรมกรองน้ำด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน บ้านสัก ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
14 การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
15 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
16 การจัดการระบบน้ำบริโภคในครัวเรือน และน้ำเพื่อทำการเกษตรปลอดภัยในชุมชนบ้านปู่จ้อย ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2563 นักวิจัยร่วม
17 การพัฒนาระบบกรองน้ำครัวเรือนสำหรับชุมชนห่างไกลแบบยั่งยืน 2563 นักวิจัยร่วม
18 การพัฒนาตำรับยาน้ำมันสมุนไพรสูตรใหม่ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
19 การประยุกต์ใช้ซังข้าวโพดเป็นวัสดุดูดซับเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดข้าวแต๋น 2562 นักวิจัยร่วม
20 แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
21 การพัฒนากระบวนการลดกลิ่นและสร้างชุดทดสอบกลิ่นอย่างง่ายจากการเคี่ยวน้ำปู 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
22 การประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อลดปริมาณสารโพลาร์ และการใช้น้ำมันทอดชนิดอื่น เพื่อทดแทนน้ำมันปาล์ม ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
23 การวิเคราะห์คุณสมบัติของดินภูเขาไฟ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟและสร้างจุดขายของผลิตภัณฑ์ 2560 นักวิจัยร่วม
24 การพัฒนากระบวนการลดสารภูมิแพ้ในการผลิตน้ำปู อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
25 การพัฒนาวิธีตรวจวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์โดยวิธีอาศัยการวิเคราะห์เชิงเวลา 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
26 การพัฒนาวิธีตรวจวิเคราะห์เห็ดพิษโดยอาศัยภูมิปัญญาในการทดสอบเห็ดพิษด้วยเทคนิคการประมวลผลเชิงรูปภาพและสมาร์ทโฟน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
27 การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพดด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้าสำหรับกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
28 การใช้ถ่านชีวภาพเพื่อกักเก็บคาร์บอนและปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับการปลูกข้าวโพดในชุมชนบ้านแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
29 การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทยบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ 2559 นักวิจัยร่วม
30 การผลิตถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งข้าวโพด ด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้าสำหรับกักเก็บ คาร์บอนและปรับปรุงดินในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านแม่ทะ ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
31 การสร้างชุดทดสอบไฮโดรควิโนนในเครื่องสำอาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
32 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจำแนกองค์ประกอบทางเคมีจากการทดสอบเห็ดพิษ 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2565 ผู้ร่วม
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 โครงการ Engagement พันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับชุมชน/สังคม กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษโดยการใช้ไคตินและปุ๋ยไส้เดือนดิน 2560 หัวหน้า
2 โครงการพี่เลี้ยงเครือข่ายโครงงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดลำปางสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 2560 หัวหน้า