รายงานข้อมูลนักวิจัย
นางสาวรติรส ก้อนเงิน สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ ratiros@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการ : การจัดกิจกรรมศิลปะกระบวนการเพื่อส่งเสริมทักษะกำกับตนเองของเด็กปฐมวัย 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การพัฒนาชุดกิจกรรม STREAMM เพื่อส่งเสริมทักษะกำกับตนเองของเด็กปฐมวัย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการ : การจัดกิจกรรมศิลปะกระบวนการเพื่อส่งเสริมทักษะกำกับตนเองของเด็กปฐมวัย 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การพัฒนาชุดกิจกรรม STREAMM เพื่อส่งเสริมทักษะกำกับตนเองของเด็กปฐมวัย 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน