รายงานข้อมูลนักวิจัย
อ.เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (ศศ.บ.) วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ phenphansa@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชื่อร้านอาหารไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน : การศึกษาภาษาและภาพแทนความเป็นไทย 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ลักษณะภาษาและความสัมพันธ์ทางความหมายของชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์อาหารภาษาจีนของประเทศไทย 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาสมรรถนะและนวัตกรรมการสื่อสารภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 การศึกษากลวิธีการแปลชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางเป็นภาษาจีน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การสร้างนิทานสองภาษาไทยจีน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 ชื่อร้านอาหารไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน : การศึกษาภาษาและภาพแทนความเป็นไทย 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 ลักษณะภาษาและความสัมพันธ์ทางความหมายของชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์อาหารภาษาจีนของประเทศไทย 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาสมรรถนะและนวัตกรรมการสื่อสารภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง 2563 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
4 การศึกษากลวิธีการแปลชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางเป็นภาษาจีน 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การสร้างนิทานสองภาษาไทยจีน 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 นวัตกรรมรูปแบบการประชาสัมพันธ์ภาษาจีนผ่านระบบ QR Code เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2565 ผู้ร่วม
2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้การสร้างนิทานสองภาษาไทย-จีน 2560 หัวหน้า
3 การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาจีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง 2564 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน