รายงานข้อมูลนักวิจัย
รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ wilailux_p@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงทำเหมืองร่วมกัน ฉบับ ลว. 10 ส.ค. 2553 ระหว่าง SCG กับ BANPU 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 การยกระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางต่อการส่งเสริมการมีงานทำและการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
5 การศึกษาความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงทำเหมืองร่วมกัน ฉบับ ลว. 10 ส.ค. 2553 ระหว่าง SCG กับ BANPU 2565 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 กลไกการขับเคลื่อนเพื่อการเติบโนทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
3 การยกระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา 2564 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิกจังหวัดลำปาง 2564 นักวิจัยร่วม
5 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา 2564 นักวิจัยร่วม
6 การสังเคราะห์องค์ความรู้ นวัตกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน บ้านจำปุย อำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน้ำร้อน อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2562 นักวิจัยร่วม
7 นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 หัวหน้าโครงการวิจัย
8 การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ สู่ศักยภาพที่แข่งขันได้ในตลาดใหม่ 2560 นักวิจัยร่วม
9 แผนงานวิจัย : การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน 2560 นักวิจัยร่วม
10 การศึกษาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางต่อการส่งเสริมการมีงานทำและการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ 2559 หัวหน้าโครงการวิจัย
11 การศึกษาความพร้อมในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุของชมรมผู้สูงอายุ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 2558 หัวหน้าโครงการวิจัย
12 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 2558 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
2 การบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 0 หัวหน้า
3 การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าต้นน้ำโดยทุนทางสังคม 2559 ผู้ร่วม
4 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางต่อการส่งเสริมการมีงานทำ และการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ 2560 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้า
2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2559 หัวหน้า
3 บริการวิชาการแก่สังคมตามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 2559 หัวหน้า