รายงานข้อมูลนักวิจัย
นายจิรพันธ์ เครือสาร สังกัด คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึษาและการแนะแนว วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ khruesarn@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวจากฐาน ภูมิปัญญาน้ำพริกเพื่อส่งเสริมความอยู่เย็นเป็นสุขสำหรับกลุ่มคนสี่วัยในชุมชนบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวด้วยกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การพัฒนาโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 กระบวนทัศน์การจัดกิจกรรมแนะแนวจากฐาน ภูมิปัญญาน้ำพริกเพื่อส่งเสริมความอยู่เย็นเป็นสุขสำหรับกลุ่มคนสี่วัยในชุมชนบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2565 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
2 การใช้เทคนิคการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับครูที่สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2565 นักวิจัยร่วม
3 การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านสังคมของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวด้วยกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 2563 หัวหน้าโครงการวิจัย
4 การพัฒนาชุดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
5 การพัฒนาโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุในการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 2560 หัวหน้าโครงการวิจัย
6 ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมติดเกมของเด็กและเยาวชน ในเขตตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
7 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว เทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
8 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมให้กับกลุ่มแกนนำเยาวชน 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน