รายงานข้อมูลนักวิจัย
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วุฒิการศึกษา -ไม่พบข้อมูล อีเมล์ pongsatorn@g.lpru.ac.th
ผลงานวิจัย : หัวหน้าโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 รูปแบบการใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตามหลักภูมิสังคม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผลงานวิจัย : นักวิจัยร่วมโครงการ
ลำดับ ชื่องานวิจัย ปีงบประมาณ ตำแหน่ง
1 โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
2 รูปแบบการใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตามหลักภูมิสังคม : กรณีศึกษาชุมชนบ้านทาป่าเปา ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 2566 หัวหน้าโครงการวิจัย
3 การจัดป่าชุมชนเพื่อความยั่งยืนโดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมสาธารณะและจารีตประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ 2566 นักวิจัยร่วม
4 การพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม พื้นที่จังหวัดลำปาง 2566 นักวิจัยร่วม
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 2565 นักวิจัยร่วม
6 นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2561 นักวิจัยร่วม
7 การกระจายตัวเชิงพื้นที่ของครั่งในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2560 นักวิจัยร่วม
8 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมของบ้านโป่งน้ำร้อน ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 2559 นักวิจัยร่วม
9 ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองด้านการจัดการภัยพิบัติ: กรณีศึกษาบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
10 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดลำปาง 2558 นักวิจัยร่วม
การเผยแพร่ผลงาน
ลำดับ ชื่อผลงาน ปีที่ขอเงินรางวัล ตำแหน่ง
1 การบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 0 ผู้ร่วม
2 การจัดการที่ดินของเกษตรในระบบพืชไร่หมุนเวียนและพืชไร่เชิงเดี่ยวบนที่สูงในลุ่มน้ำลี้ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 2566 หัวหน้า
3 - 2566 หัวหน้า
4 ความเป็นพลวัตของรูปแบบและการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้การผลิตแบบเข้มข้น : กรณีศึกษาบ้านแม่บวนเหนือ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 2565 หัวหน้า
5 Biological activity and its related compounds of Red Jasmine rice extracts linked to normal fibroblast viability for cosmetic product . 2565 หัวหน้า
6 ตำราการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย 2559 หัวหน้า
ข้อมูลบริการวิชาการ
ลำดับ ชื่องานบริการวิชาการ ปี ตำแหน่ง
ไม่พบข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน